فروش عمده انواع ارقام انگور شاهانی

انواع ارقام از انگور ممتاز شاهانی که معمولا برای صادرات، در گریدهای
مختلف به صورت عمده خرید و فروش می شود، تنها در بخش های مختلفی از مناطق
کشور قابل برداشت می باشد.

بیشتر بخوانید

فروش انگور سیاه و شاهانی صادراتی

شرکت بازرگانی ویتامین در سال جاری، مرغوب ترین انگور سیاه و شاهانی
صادراتی را از باغات برداشت و در بسته بندی شکیل اقدام به فروش می نماید.

بیشتر بخوانید

فروش عمده انگور شاهانی برای صادرات

فروش عمده انواع انگور شاهانی که سالانه بیش از ۴۰% حجم برداشت آن برای صادرات بوده است، سبب شده تا این شرکت تمرکز ویژه ای بر روی این محصول داشته باشد.

بیشتر بخوانید

فروش انواع انگور شاهانی درجه یک

انگور شاهانی که هر سال از باغات ایران برداشت می شود، در دو نوع
درجه یک و دو بسته بندی می شوند که هر کدام برای بازارهای مختلف داخلی و
خارجی به فروش می رسند.

بیشتر بخوانید

فروش انواع انگور شاهانی سیاه درجه یک

انواع انگور شاهانی سیاه درجه یک برداشت شده از باغات جنوبی کشور، همواره فروش خوبی در زمینه صادرات به کشورهای خارجی داشته است.

بیشتر بخوانید

ﻓﺮوش رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻧﮕﻮر ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات

اﻧﻮاع اﻧﮕﻮر ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺻﺎدرات، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

بیشتر بخوانید

فروش انواع انگور شاهانی صادراتی

فروش انواع انگور شاهانی صادراتی به کشورهای مختلف خراجی چقدر می تواند بازخورد داشته باشد؟ آیا شهروندان روسی تمایل به خرید این نوع از انگور خواهند بود؟

بیشتر بخوانید

فروش مناسب انگور شاهانی

آیا انگور شاهانی گزینه مناسب و مطلوبی برای صادرات به شمار می آید؟ چه در صدی از فروش در بازار به این محصول اختصاص داده شده اند؟ بسته بندی مناسب برای انگور کدام است؟

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید