مجموعه ویتاراد شما را به خرید بهترین محصولات انگور و سیب درختی و… دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

ﺳﯿﺐ ﺳﺒﺰ ﮔﺮاﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ

آنچه در این مقاله میخوانید...

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺐ ﺳﺒﺰ ﮔﺮاﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎزﻟﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و در اﻧﻮاع ﺻﺎدراﺗﯽ و درﺟﻪ ﯾﮏ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺮﯾﺪ آن ﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺐ ﺳﺒﺰ ﮔﺮاﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﯿﺮم اروﻣﯿﻪ، ﭘﺎدﻧﺎ، ﻣﺮاﻏﻪ، ﻣﻬﺎﺑﺎد و …. در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻢ اﯾﻨﮏ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ آﻣﺎده ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮرﺗﯿﻨﮓ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺐ ﮔﺮاﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ از ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

                                         
ﻣﻘﺎﺑﺴﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﯿﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎل:
ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﯾﮏ وﻋﺪه ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ از ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ ۸۵ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

                                                
در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺎ ﺳﯿﺐ دارای ۱۳ ﮔﺮم ﻗﻨﺪ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۷ ﮔﺮم ﻗﻨﺪ را دارد. ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدن ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﻓﯿﺒﺮ ﻫﻢ واﺿﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ۱۷ درﺻﺪ ﻓﯿﺒﺮ دارد و ﺳﯿﺐ ۱۳ درﺻﺪ. ﻋﺪد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺮﺗﻘﺎل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث ﻧﯿﺰ ﻋﺪد ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﺮﺗﻘﺎل ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ درﺻﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث وﺟﻮد دارد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای ﺳﯿﺐ ﻓﻘﻂ ده درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اوﺻﺎف، ﺳﯿﺐ در ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻋﺪد ﺑﯿﺸﺘﺮی را داراﺳﺖ و آن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺐ ﺳﻪ درﺻﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺻﻔﺮ درﺻﺪ اﺳﺖ.

سجاد راد

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه ویتاراد شما را به خرید بهترین محصولات انگور و سیب درختی و… دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید

Call Now Buttonتماس بگیرید