مجموعه ویتاراد شما را به خرید بهترین محصولات انگور و سیب درختی و… دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

ﻓﺮوش رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻧﮕﻮر ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات

آنچه در این مقاله میخوانید...

اﻧﻮاع اﻧﮕﻮر ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺻﺎدرات، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﮕﻮر ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮد داﺷﺘﻪ و رﻧﮓ ﺗﯿﺮه دارد. اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات را ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در اﻧﻮاع ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات در اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و در اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﻮاﻋﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﯿﻞ و زﯾﺒﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺑﺰارآﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات دارد، آن را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ از ﻣﺮز ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ و آﺑﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. تولیدات مناسب برای صادرات به صورت رقابتی به فروش می رسند.

                                                   

                                                   
اﻧﮕﻮر ﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺳﮑﺎدﯾﻦ:
اﯾﻦ اﻧﮕﻮر ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ را داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد. در زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮل، رﯾﺰش ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

                                                  
اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات در اﻧﻮاﻋﯽ ﻣﺼﺎرف ﺗﺎزه ﺧﻮری داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ را دارﻧﺪ. درﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ خود محصول، دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ در ﺧﻄﺮ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع، از ۵ ﺗﺎ ۲۰ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

سجاد راد

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه ویتاراد شما را به خرید بهترین محصولات انگور و سیب درختی و… دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید

Call Now Buttonتماس بگیرید